wtorek, 28 lipca 2015

                                                          Wyniki
1.Etap konkursu ,,Wakacyjny wiersz,, od 19.07.2015 do 28.07.2015r.
Łukasz Mikołaj J-s

2.Etap konkursu 26.07.2015 do  02.08.2015r.
 Kasia Łopacka

3.Etap konkursu  02.08.2015-12.08.2015
 Małgorzata Rotenberg Warkowska

czwartek, 9 lipca 2015

I. Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu jest ,,ARTYSTYCZNIE,,
2.Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych.
3.Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.
4.Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
5.W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie .
6.Informacje o konkursie będą dostępne https://www.facebook.com/pages/Artystycznie/251910038275387?ref=hl

II. Zasady konkursu
1.Konkurs trwa od KONKURS OD 2015-07-09 DO 2015-08-09
2.Temat prac konkursowych brzmi: ,,Moje bezpieczeństwo,,
3.Praca konkursowa ma być pracą kreatywną wykonaną w dowolnej technice na formacie  A4 *PRZYKŁADOWY FORMAT PRACY.
4.Praca konkursowa może zawierać karteczkę z napisem ,,Moje bezpieczeństwo,,
5.Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
6.Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę do dnia 2015-08-09
7.W Konkursie można brać udział wyłącznie własną prace, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
8.Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo osobiste do przekazanej pracy.
9.Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
10.Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
11.Prace konkursowe wysyłamy na  e-mail artystyczneoanioly@gmail.com
12.Praca ma zawierać link do osoby biorącej udział, imię, nazwisko z dopiskiem konkurs.
13.Link do sponsorów: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.672025619597158.1073741838.251910038275387&type=3

III. Wyniki konkursu i nagrody
1.Jury powołane przez organizatora, spośród prac wyłoni laureatów konkursu.
2.Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 2015-08-15
4.Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród za niezgodność z regulaminem.
5.Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
6.Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 7.Każdy uczestnik,który wygrał w konkursie otrzymuję jedna nagrodę.

Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach konkursowych. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia akceptują postanowienie niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.